Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında

Binaların Gürülüye Karşı Korunması Yönetmeliği Hakkında

31/5/2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, yaşam ve çalışma çevrelerindeki verimlilik, sağlık ve emniyet için gerekli temel unsurlardan biri olan akustik şartlara ilişkin bilinçlenmenin ve farkındalığın gelişmesinde önemli rol oyanayacaktır.

Yönetmelik, bina elemanlarının imalat ve birleşim detaylarını akustik açıdan ele almakla birlikte, kullanılan malzemelerin laboratuvar performans testleriyle tanımlanmasını teşvik etmektedir. Yapı malzemelerinin ve montaj usüllerinin laboratuvar test verilerine dayalı olarak tanımlanması, standardizasyon ve geliştirme süreçlerini beraberinde getirecektir. Kalitesi yükselen malzeme ve imalat usülleri, toplam yapı kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

Yönetmeliğin etkilerini, kullanıcılar açısından değerlendirdiğimizde, artık bina kullanıcıları akustik konfor konusunda daha yüksek farkındalıkla hareket edeceklerdir. Temiz, uygun aydınlatma ve iklimlendirmeye sahip bir çevrede yaşama ve çalışma talebinin doğal bir hak olarak algılandığı günümüzde, akustiğin verimlilik, sağlık ve hatta emniyet bakımından önemi henüz yeni anlaşılmaktadır. Yaşam, çalışma, eğitim, sağlık vd. çevrelerin amaca özgü olarak gerektirdiği akustik şartlar lüks değil, temiz hava ve çevre kadar temel bir gereksinimdir.

Yönetmelikle Amaçlananlar

Yönetmelikle “…her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesi…” amaçlanmaktadır.

Yönetmelik Kapsamı

Yönetmeliğin 2. Maddesi kapsamı şu şekilde tanımlamaktadır:  “Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsamaktadır”.

Akustik Rapor

Yönetmeliğe göre, ruhsata tabi binalar için akustik uzmanı tarafından hazırlanacak olan “Akustik Rapor”un kapsamı şöyledir:

  • Mekanların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri

  • Hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri

  • Sınır değerler ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detayları

Akustik Proje

Aşağıda belirtilen binalar için akustik uzman tarafından ayrı bir akustik proje hazırlanacaktır:

  • Bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar

  • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar

  • EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar

  • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar (Bu binalar için ayrıca “Akustik Peformans Belgesi” düzenlenecektir)

2018-10-31T15:36:17+03:00